តើអ្នកមានដឹងទេថាតើទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា ត្រូវផ្តន់ទានទោស យ៉ាងណា?

បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចំរើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥឈប់ឈរទន្ទឹមនឹងនោះបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៍មានការកើនឡើងដែរ មានដូចជា ការជ្រៀតចូលទៅ ហេគ(hack) ឬ កាន់កាប់ប្រព័ន្ធរបស់គេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុក (facebook), អ៊ីម៉ែល (email) ជាដើម ។

តើអ្នកមានដឹងទេថាតើទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា ត្រូវផ្តន់ទានទោស យ៉ាងណា?
Hacker
តើអ្នកមានដឹងទេថាតើទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា ត្រូវផ្តន់ទានទោស យ៉ាងណា?

ហេតុផលទាំងនេះហើយទើបកម្ពុជាមានបទដ្ឋានគតិយុត្តិសមល្មមនឹងការដាស់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តបទលើ្មសទាំងនោះ។បទល្មើសក្នុងវិស័យពត៌មានវិទ្យា​​ ត្រូវបាដាក់បញ្ចូលក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/១១០៩/០២២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

 

 

ខាងក្រោមនេះជាមាត្រាដែលបានចែងទៅជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា ៖