តោះមកស្គាល់ Keyboard Shortcut keys ដែលមាននៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ទាំងអស់គ្នា

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានដាក់ចេញ Windows 10 អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ មកម៉្លេះ។

តោះមកស្គាល់ Keyboard Shortcut keys ដែលមាននៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ទាំងអស់គ្នា
keyboard shortcut key
តោះមកស្គាល់ Keyboard Shortcut keys ដែលមាននៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ទាំងអស់គ្នា

 

ទន្ទឹមនឹងនោះយើងនិងបង្ហាញអ្នកនៅវិធីចុច​តាម​ផ្លូវកាត់ ឬ​ហៅ​ថា shortcut keys ដែលប្រើនៅលើ windows 10 ដើម្បី​ឱ្យ​លោក​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ប្រើប្រាស់ និង​បើក​មុខងារ​ផ្សេង​ៗបាន​រហ័ស​ជាង​មុនថែមទៀតផង។