តោះមកដឹងអំពីក្បាលមុខប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័តនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្បាលមុខប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័តខុសៗគ្នាគឺទៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះកុំឆ្ងល់អីយើងនឹងបង្ហាញអ្នកនៅក្បាលមុខប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័ត និងក្រុមហ៊ុននីមួយៗ

តោះមកដឹងអំពីក្បាលមុខប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័តនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តោះមកដឹងអំពីក្បាលមុខប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័តនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រពន្ធ័លេខទូរស័ព្ទចល័តជាច្រើនទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុន​នានាមានដូចជា 

ក្រុមហ៊ុនស្មាត(Smart), cellcard,​​​ metfone, CooTel និង​ seatel ជាដើម។​ប៉ុន្តែអតិថិជនមួយចំនួននៅតែមានការភ័ណ្ឌច្រឡំចំពោះការចំណាំក្បាលមុខលេខទូរស័ព្ទ ថាតើជាលេខក្បាលមុខជារបស់ក្រុមហ៊ុនណា ដូច្នេះយើងសូមបង្ហាញអំពីតារាងឈ្មោះ​និង​ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗខាងក្រោម ៖