អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រ Mac មានដឹងវិធីសាស្រ្តវសម្អាត Cache file ដែលអត់ចាំបាច់ដែរអត់?

ភាគច្រើនអ្នកដែលដឹងអំពីធីសាស្រ្តនេះមានតិចណាស់ដែលមិនមែនជាអ្នករៀនជំនាញពត៌មានវិទ្យា ដូច្នេះយើងសូមបង្ហាញវិធីសាស្រ្តដ៍អ្នក

អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រ Mac មានដឹងវិធីសាស្រ្តវសម្អាត Cache file ដែលអត់ចាំបាច់ដែរអត់?
អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រ Mac មានដឹងវិធីសាស្រ្តវសម្អាត Cache file ដែលអត់ចាំបាច់ដែរអត់?

Cache files គឺជាប្រភេទទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្នដែលផ្ទុកនៅលើ hard drive របស់អ្នក​។នៅពេលមាន cache file​ ច្រើននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ​​ វាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ វាធ្វើអោយ​កុំព្យូទ័រដេីរយឺត​និងអាចធ្វើអោយ hard drive ឆាប់ពេញទៀតផង។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសំអាតវាចោរទៅ វាជួយពន្លឿនដំណើរការល្បឿនកុំព្យូទ័រ​​ និង​ ទំហំ hard drive របស់អ្នកសល់ច្រើនថែមទៀត។

 

 អ្នកអាចអនុវត្តតាមវិធីសម្អាតតាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម
១ បើក​Finder ស្វែងរក GO ​រួចជ្រើសរើសយក​​ Go to Folder ដែលមាននៅក្នុង​ menu​ កុំព្យូទ័រ​​ Mac 

 

 

២ វាយពាក្យ   ~/Library/Caches   បន្ទាប់មកបញ្ចូន (enter)

៣ បន្ទាប់មក​អ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលថាតើ file ណាដែលត្រូវ​ delete ឬក៍រក្សាទុក

 

 

 

៤ ជ្រើសរើស files ដែលត្រូវលុប​ បន្ទាប់​មកម៉ៅស្តាំ​យកពាក្យថា Move to Trash