ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង បោះទុនជាង ៣០០ លានដុល្លារដើម្បីក្តោបក្តាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា