ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាអ្នករចនាគម្រោង Naga3 តម្លៃជាង ៣,៥ប៊ីលានដុល្លារ