បេឡារុសមានបំណងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តក្រុងនៅកម្ពុជា