លក្ខណៈពិសេស ៣យ៉ាងរបស់បុរីមីនីវីឡាភ្នំរាប ដែលសក្តិសមសម្រាប់ការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យ