លក្ខណៈពិសេស៣យ៉ាងដែលម៉ូទ័រនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកលាងឡាននិងបឺតធូលី NIKATECខុសពីគេ